VOZITËS KAT. C, LIFERUES, MERÇENDAIZER (x2) DHE NDIHMËS DEPOIST - Rugove

 • 19 Janar, 2021
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te VOZITËS KAT. C, LIFERUES, MERÇENDAIZER (x2) DHE NDIHMËS DEPOIST Janë të Mbyllura

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitat Liferues (Prishtinë) dhe Vozitës Kat. C (Pejë):

 • Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës:
 • Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre.
 • Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar.
 • Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet kur i drejton ato.
 • Mirëmban dhe përdor mirë automjetin si dhe respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Merçendaizer (Prishtinë):

 • Siguron pozicionim sa më të mirë të produkteve nëpër markete.
 • Mirëmban dhe pastron ekspozimin e produkteve të kompanisë nëpër rafte sipas standardeve.
 • Kontrollon afatet e produkteve dhe stoqet.
 • Ndihmon në realizimin e promovimeve të produkteve.
 • Shpërndan material dhe rekuizita të ndryshme të marketingut sipas nevojës.

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Ndihmës Depoist (Pejë):

 • Ndihmon depoistin që të koordinojë dhe drejtojë punën në depo në baza ditore.
 • Bën pranimin e mallit nga fabrikat, përkatësisht ndihmon në ngarkim-shkarkimin e mallit në depo.
 • Mallin e pranuar/shkarkuar e kontrollon për nga sasia, cilësia dhe dëmtimi i tij dhe informon mbikëqyrësin në rast të ndonjë parregullsie.
 • Ndihmon liferuesin në ngarkim-shkarkimin e mallit.
 • Rendit mallrat brenda në depo para dhe pas shkarkimit të tyre.

Kriteret e punësimit:

 • Të ketë të kryer shkollën e mesme.
 • E preferueshme të ketë përvojë pune në distribuim (shitje).
 • Patent shofer kategoria B.
 • Për pozitën Vozitës Kat. C edhe patent shofer kategoria C.

Çka presim nga kandidatët:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.
 • Të jenë të motivuar për punë.
 • Të kenë aftësi komunikuese dhe menaxhuese.
 • T’i përshtaten orarit fleksibil të punës.
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit.
 • Të ketë iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

Çka ofron Korporata RUGOVE:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

Procedura e aplikimit:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre në hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 1 shkurt 2021, kurse vetëm kandidatët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.