SHITËS AMBULANTIV, VOZITËS KAT. C, LIFERUES DHE MERÇENDAIZER - Rugove

 • 5 Shkurt, 2021
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te SHITËS AMBULANTIV, VOZITËS KAT. C, LIFERUES DHE MERÇENDAIZER Janë të Mbyllura

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Shitës ambulantiv:

 • Është përgjegjës për shitje ambulantive në rajonin dhe pikat e caktuara paraprakisht;
 • Ruan klientët ekzistues dhe gjen klient të rinj;
 • Zgjeron rrjetin e distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe ato të reja;
 • Promovon dhe bën shitjen e produkteve të kompanisë;
 • Ndjek planin e departamentit të shitjes për të gjitha produktet e ujit, djathit dhe të tjerat;
 • Vëzhgon tregun dhe konkurrencën;

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitat Vozitës Kat. C dhe Liferues:

 • Transporton mallrat e korporatës në territorin e Republikës së Kosovës:
 • Është përgjegjës për mallrat gjatë transportimit të tyre.
 • Në bazë të porosisë dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar.
 • Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet kur i drejton ato.
 • Mirëmban dhe përdor mirë automjetin si dhe respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Merçendaizer:

 • Siguron pozicionim sa më të mirë të produkteve nëpër markete.
 • Mirëmban dhe pastron ekspozimin e produkteve të kompanisë nëpër rafte sipas standardeve.
 • Kontrollon afatet e produkteve dhe stoqet.
 • Ndihmon në realizimin e promovimeve të produkteve.
 • Shpërndan material dhe rekuizita të ndryshme të marketingut sipas nevojës.

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Të ketë të kryer shkollën e mesme.
 • E preferueshme të ketë përvojë pune në distribuim (shitje).
 • Patent shofer kategoria B.
 • Për pozitën Vozitës Kat. C nevojitet patent shofer i kategorisë C.

Çka ofron Korporata RUGOVE:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

Si të aplikohet:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre në hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 26 shkurt 2021, kurse vetëm kandidatët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen përmes telefonit dhe do të ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.