SERVISUES, OPERATOR PRODHIMI (X2) DHE MIRËMBAJTËS I OBORRIT DHE IMPIANTIT - Rugove

 • 19 Janar, 2021
 • by Rugove
 • Konkurset
 • Komentet te SERVISUES, OPERATOR PRODHIMI (X2) DHE MIRËMBAJTËS I OBORRIT DHE IMPIANTIT Janë të Mbyllura

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Servisues:

 • Bën montim dhe demontim të pajisjeve të ndryshme të prodhimit sipas kërkesës dhe në bashkëpunim me kompanitë e kontraktuara të mirëmbajtjes.
 • Bën diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bën ndërrimin ose riparimin e tyre.
 • Shërben si urë lidhëse në mes të korporatës dhe kompanive të kontraktuara të mirëmbajtjes.
 • Ndërmerr masa të nevojshme parandaluese si inspektimi, testimi etj.
 • Menaxhon evidencat e servisit, fletë-garancioneve e të ngjashme.
 • Përgatitë dhe nxjerr raporte të ndryshme lidhur me punën e tij apo raporte sipas kërkesave dhe nevojave të menaxhmentit.

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Operator prodhimi:

 • Ka përgjegjësi në operimin me Cip-in e para prodhimit (kadave) së bashku me operatorin e pranimit.
 • Ka përgjegjësi për kualitetin dhe sigurinë e gjysmë produktit dhe produktit përfundimtar.
 • Bën bartjen e bureve, pastrimin dhe dezinfektimin e tyre sipas udhëzimeve.
 • Së bashku me kryepunëtorin në prodhim bëjnë zënien e djathit, prerjen, përzierjen dhe zbrazjen e djathit nëpër kallëpe.
 • Ndihmon në regjistrimin dhe verifikimin e sasisë së litrave të procesuara për të dy linjat.
 • Identifikon problemet e brendshme në prodhim, i transmeton tek personi përgjegjës dhe njëkohësisht propozon zgjidhje dhe asiston në riparim.

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore për pozitën Mirëmbajtës i oborrit dhe impiantit:

 • Mirëmban oborrin dhe hapësirat e gjelbërta.
 • Organizon mbledhjen e mbeturinave nga koshat në kontejnerin kryesor.
 • Punon me pirunar dhe është përgjegjës për të.
 • Kontrollon dhe menaxhon funksionimin e impiantit (ngarkesat e cisternave) dhe po ashtu i evidenton ato.
 • Kohë pas kohe asiston në ngarkimin e cisternave me hirrë.

Kriteret e punësimit:

 • Të ketë të kryer shkollën e mesme.
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • E preferueshme të ketë së paku 1 vit përvojë pune profesionale.
 • Të jetë banor i regjionit të Pejës.
 • Kurse për pozitën Servisues kriteret shtesë janë:
  • Preferohet diploma universitare në elektro, makineri ose në fusha të ngjashme.
  • Preferohet pune në servisim të pajisjeve të ndryshme.

Çka presim nga kandidatët:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.
 • Të jenë të motivuar për punë.
 • Të kenë aftësi komunikuese dhe menaxhuese.
 • T’i përshtaten orarit fleksibil të punës.
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit.
 • Të ketë iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

Çka ofron Korporata RUGOVE:

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike.
 • Ambient profesional dhe motivues.
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura.
 • Transport për punëtorët nga qyteti i Pejës për në fabrikë.
 • Mundësi të përparimit në karrierë.

Procedura e aplikimit:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-të e tyre në hr@rugove.eu duke specifikuar pozitën për të cilën po aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 1 shkurt 2021, kurse vetëm kandidatët që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.

Korporata RUGOVE ofron mundësi të barabarta punësimi pa e diferencuar apo diskriminuar askënd dhe inkurajon të gjithë të dërgojnë CV-të e tyre.